Javne rasprave

U skladu sa članom 36. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o provođenju postupka formalne rasprave

FERK je 23.12.2021. godine primio od MAXIMA IST d.o.o. Mostar Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj UP1-06-13-1-291-1/21, te je 10.03.2023. godine usvojio Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije po istom. Obavještenje za javnost o

opštoj raspravi o predmetnom Nacrtu objavljeno je na internet stranici i oglasnoj tabli FERK-a 14.03.2023. godine. Dana 22.03.2023. godine pod brojem UP1-06-13-1-291-9/21 FERK je od podnosioca zahtjeva MAXIMA IST d.o.o. Mostar primio komentare na Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije. O postupku opšte rasprave voditelj postupka izradio je Izvještaj, koje je 28.03.2023. godine poslano podnosiocu zahtjeva MAXIMA IST d.o.o. Mostar na komentare. Podnosilac zahtjeva je dostavio u FERK svoje komentare na Izvještaj sa opšte rasprave 30.03.2023. godine pod brojem UP1-06-13-1-291-12/21. U cilju saslušanja podnosioca zahtjeva FERK je odlučio održati formalnu raspravu. Formalna rasprava u postupku po Zahtjevu za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije održat će se u prostorijama FERK-a, na adresi Kneza Domagoja 12 A, Mostar, dana 24.04.2023. godine u 11:00 sati. Formalna rasprava je otvorena za javnost, ali u istoj mogu učestvovati radnici FERK-a i podnosilac zahtjeva. Informacije o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru.

 

 

 

 

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe