Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-95-2/24 donesene na VII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 27.3.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 11.3.2024. godine primio od AD-TANK d.o.o. Stolac Zahtjev za obnovu dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem.

Zainteresovana lica imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, FERK-u od dana objave ovog obavještenja do 5.4.2024. godine do 12:00 sati, poštom na adresu

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na VI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 15.3.2024. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu pravilnika o metodologiji utvrđivanja porijekla električne energije, izračuna i objave strukture preostale električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine

FERK je 15.3.2024. godine na VI redovnoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt pravilnika o metodologiji

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na VI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 15.3.2024. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu pravilnika o izdavanju dozvola

FERK je 15.3.2024. godine na VI redovnoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt pravilnika o izdavanju dozvola sa Obrazloženjem, te vas pozivamo da učestvujete u opštoj raspravi FERK-a o nacrtu.

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-207-6/23 donesene na VI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 15.3.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 2.11.2023. godine primio od „TRANSPORTBETON“ d.o.o. Kiseljak Zahtjev za obnovu dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a.
Zainteresovana lica imaju mogućnost da dostave svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a,

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-50-9/24 donesene na VI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 15.3.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 1.2.2024. godine primio od ArcelorMittal Zenica, d.o.o. Zahtjev za obnovu dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a.

Zainteresovana lica imaju mogućnost da dostave svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na III redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 31.1.2024. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu pravilnika o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije

FERK je 31.1.2024. godine na III redovnoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt pravilnika o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe