Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju XI redovne sjednice FERK-a u 2023. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17.

Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14, 31/16 i 84/19) FERK će održati XI redovnu sjednicu u 2023. godini, u utorak, 16.05.2023. godine sa početkom u 13:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na XI redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa X redovne sjednice FERK-a održane 28.04.2023.godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva:
  • ENERGIEPRO d.o.o. Livno (solarna fotonaponska elektrana  A.N.“);
  • TAKTIK d.o.o. iz Gruda (solarne fotonaponske elektrane: IN SOLAR-TREBIŽAT“ i „ELEN 2“);
  • „EMY“ d.o.o. Zenica (solarna fotonaponska elektrana „SE EMY 125kW-1“);
  • S.E. „R U D O 2“ vl. Ivanka Jarkić, Čitluk (solarna elektrana  „RUDO 2“);
  • MABOG GUMANOVIĆ d.o.o. Grude (solarne fotonaponske elektrane: „GZ MG 1“ i „GZ MG 2“);
  • MAXIMA IST d.o.o. Mostar; (solarna fotonaponska elektrana „STOLAC-A“);
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosioca zahtjeva:
  • „EZ“ d.o.o. Busovača (solarna fotonaponska elektrana „EZ-1“);
  • „EZ“ d.o.o. Busovača (solarna fotonaponska elektrana „EZ-2“);
  • „EZ“ d.o.o. Busovača (solarna fotonaponska elektrana „EZ-3“);
  • „EZ“ d.o.o. Busovača (solarna fotonaponska elektrana „EZ-4“);
  • A&A SEnergy d.o.o. iz Goražda (solarna fotonaponska elektrana „DEŠEVA 1”);
  • Proizvodnja električne energije „VESA“ Vlasnik: Sejmenović Vahid-Tešanj (solarna fotonaponska elektrana „VESA“);
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosioca zahtjeva „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo;
 5. Razmatranje  i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvola II reda, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnosioca zahtjeva „Interenergo“ d.o.o. Sarajevo;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnosioca zahtjeva:
  • EOL PETROL d.o.o. Sarajevo;
  • EUROBENZ d.o.o. Grude;
 7. Razmatranje i odlučivanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 03-6-82-3-5966-1/2023 od 24.03.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • akt broj: III-1-M/5-1052/22 od 07.06.2022. godine, koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug Pogon Mostar; 
  • Rješenje broj: 03-83-1-3515-1/2023 od 17.02.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Rješenje broj: 03-83-1-4290-1/2023 od 02.03.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Rješenje broj: 03-83-1-4285-1/2023 od 02.03.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Rješenje broj: 03-78-6701-1/2023 od 06.04.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla.

 

v.d. PREDSJEDNIKA FERK-a

Mile Srdanović

 

U Mostaru, 08.05.2023. godine

Broj: 01-02-1-887-1/23

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe