Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju XII redovne sjednice FERK-a u 2023. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17.

Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14, 31/16 i 84/19) FERK će održati XII redovnu sjednicu u 2023. godini, u srijedu, 31.05.2023. godine sa početkom u 13:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na XII redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XI redovne sjednice FERK-a održane 16.05.2023.godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva:
  • „NEVISTIĆ-COMMERCE“ d.o.o. TOMISLAVGRAD;
  • KALEM-PILE d.o.o. Visoko;
  • BLAGO d.o.o. Posušje;
  • „PI-PI“ d.o.o. Visoko;
  • HIDROELEKTRANA BUK d.o.o. Široki Brijeg;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosioca zahtjeva:
  • DVK, vlasnik Dragan Knezović iz Mostara ( solarna fotonaponska elektrana „DVK 1“);
  • DVK, vlasnik Dragan Knezović iz Mostara ( solarna fotonaponska elektrana  „DVK 2“);
  • „Solar“ vl. Šišić-Hakulija Aida iz Kaknja (solarna fotonaponska elektrana „SOLAR-A“);
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvola II reda podnosioca zahtjeva „Interenergo“ d.o.o. Sarajevo;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosioca zahtjeva:
  • EOL PETROL d.o.o. Sarajevo;
  • EUROBENZ d.o.o. Grude;
  • BROVIS  D.D. VISOKO;
 6. Razmatranje i odlučivanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 03-83-1-4285-1/2023 od 02.03.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Rješenje broj 03-83-1-6585-1/2023 od 31.03.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Rješenje (bez broja i datuma), koje je donijelo  broj JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

v.d. PREDSJEDNIKA FERK-a

                                                                                                             Mile Srdanović

U Mostaru, 23.05.2023. godine

Broj: 01-02-1-930-1/23

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe