Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju V redovne sjednice FERK-a u 2024. godini

Na osnovu člana 33. stav (1) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 60/23), člana 12. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 95/23) FERK će održati V redovnu sjednicu u 2024.

godini, u petak, 23.2.2024. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na V redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa IV redovne sjednice FERK-a održane 13.2.2024. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, podnosioca zahtjeva ECO ENERGY“ d.o.o. Gračanica; (solarna fotonaponska elektrana „ECO ENERGY 1“, solarna fotonaponska elektrana „ECO ENERGY 2“, solarna fotonaponska elektrana „ECO ENERGY 3“, solarna fotonaponska elektrana „BKS“, solarna fotonaponska elektrana „MPB“, hidroelektrana „Osanica 4“)
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije, podnosioca zahtjeva PETROL POWER d.o.o. Sarajevo;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja o  oduzimanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije imatelju dozvole:
  • Proizvodnja električne energije „A.M.”, Vlasnik: Mujaković Admir iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „KRNDIJA 3”)
  • „FIRST LIGHT“, vl. Jozo Jurica iz Čapljine; (solarna fotonaponska elektrana „DALMATA 1“, solarna fotonaponska elektrana „DALMATA 2“, solarna fotonaponska elektrana „DALMATA 3“, solarna fotonaponska elektrana „DALMATA 4“ i solarna fotonaponska elektrana „VIŠIĆI 1“)
  • Proizvodnja električne energije „MODEA”, Vlasnik: Dedukić Mirnes iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „ELEKTRANA 2”)
  • Proizvodnja električne energije „MTA Energy“, Vlasnik: Dedukić Almina iz Tešnja(solarna elektrana „DEDUKIĆ 2”)
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Zahtjeva za oduzimanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosioca zahtjeva :
  • Proizvodnja električne energije „Energy Deljkić”, Vlasnik: Deljkić Nedim iz Tešnja: (solarna fotonaponska elektrana „Energy Deljkić”)
  • Proizvodnja električne energije „A.M.”, Vlasnik: Mujaković Admir iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „KRNDIJA 1”)
  • Proizvodnja električne energije „A.M.”, Vlasnik: Mujaković Admir iz Tešnja; (solarna fotonaponska elektrana „KRNDIJA 2”)
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Zahtjeva za sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača podnosioca zahtjeva:
  • „ECO ENERGY“ d.o.o. Gračanica; (hidroelektrana „Osanica 4”)
  • „ECO ENERGY“ d.o.o. Gračanica; (solarna fotonaponska elektrana „ECO ENERGY 1”)
  • „ECO ENERGY“ d.o.o. Gračanica; (solarna fotonaponska elektrana „BKS”)
  • „ECO ENERGY“ d.o.o. Gračanica; (solarna fotonaponska elektrana „MPB”)
  • „ECO ENERGY“ d.o.o. Gračanica; (solarna fotonaponska elektrana „Eco Energy 2”)
  • „ECO ENERGY“ d.o.o. Gračanica; (solarna fotonaponska elektrana „Eco Energy 3”)
  • „LOGIKO“ d.o.o. Sarajevo; (solarna fotonaponska elektrana „Rašić 1”)
  • „SWISS MARIĆ“, vl. Marko Marić iz Širokog Brijega; (solarna fotonaponska elektrana „Marić 1”)
  • EURO KONTAKT d.o.o. Posušje; (solarna fotonaponska elektrana „Eurokontakt 1”)
  • EURO KONTAKT d.o.o. Posušje; (solarna fotonaponska elektrana „Eurokontakt 2”)
  • “KAMENJAK-COP” d.o.o. Travnik; (solarna fotonaponska elektrana „Gostunj 1”)
  • “KAMENJAK-COP” d.o.o. Travnik; (solarna fotonaponska elektrana „Gostunj 2”)
  • “SILVESTRA” d.o.o. Kakanj; (solarna fotonaponska elektrana „SILVESTRA 1”)
  • MS (vl. Mario Slezak iz Mostara); (solarna fotonaponska elektrana „ELMS 1/23”)
  • „BB SOLARI” iz Čapljine; (solarna fotonaponska elektrana „BB SOLAR”)
  • „GAS PETROL” d.o.o. Tešanj; (solarna fotonaponska elektrana „PETROL-2”)
  • RC-MODUL d.o.o. iz Prozor-Rame; (solarna fotonaponska elektrana  „VRBOVNIK 3”)
  • R.M. export-import d.o.o. LJUBUŠKI; (solarna fotonaponska elektrana  „M.R.M.”)
  • DOO „GRAPING” Ključ; (solarna fotonaponska elektrana  „Graping-1”)
  • „DRVO-STILS" d.o.o. Zavidovići; (solarna fotonaponska elektrana „BRIJEG 1“)
  • LOKO d.o.o. Zavidovići; (solarna fotonaponska elektrana „BRIJEG 2“)
  • „CET BAH“ doo Sarajevo; (solarna fotonaponska elektrana „CET BAH“)
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o privremenom oduzimanju dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnositelju zahtjeva „MERCATOR BH“ d.o.o. Sarajevo;
 8. Razmatranje i odlučivanje po:
  • Zahtjevu za rješenje spora izjavljenog protiv Odgovora broj: 04-43134-1/23 od  29.11.2023. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo;
  • Žalbi na Rješenje broj: 03-33-1-39252-1/2023 od 16.11.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja FERK-a za 2023. godinu.

 

 v.d. PREDSJEDAVAJUĆEG FERK-a

Jasmin Bešo

U Mostaru, 16.2.2024. godine

Broj: 01-02-1-237-1/24

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe