Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju VII. redovne sjednice FERK-a u 2024. godini

Na osnovu člana 33. stav (1) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 60/23), člana 12. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 95/23) FERK će održati VII redovnu sjednicu u 2024.

godini, u srijedu 27.3.2024. godine sa početkom u 13:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na VII redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa VI redovne sjednice FERK-a održane 15.3.2024. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Nacrta Pravilnika o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača, odluke o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 3. Razmatranje i donošenje Nacrta Pravilnika o metodologiji utvrđivanja maksimalnih vrijednosti garantovanih otkupnih cijena, zamjenske tržišne cijene i graničnih vrijednosti fiksnih premija, odluke o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po Zahtjevu za oduzimanje Dozvole za rad za proizvodnju električne energije imaocu dozvole TC-LINK d.o.o. Čitluk; (solarna fotonaponska elektrana  „TC SOLAR“)
 5. Razmatranje i donošenje Zaključka po Zahtjevu za oduzimanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva o.o. „SOLAR GOLD“ Bihać; (solarna fotonaponska elektrana „SOLAR GOLD 1”, solarna fotonaponska elektrana „SOLAR GOLD 2”, solarna fotonaponska elektrana „SOLAR GOLD 3” i solarna fotonaponska elektrana „SOLAR GOLD 4”)
 6. Razmatranje i donošenje Zaključka po Zahtjevu za oduzimanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosioca zahtjeva:
  • SOLAR” vl. Isić Mirzeta; (solarna fotonaponska elektrana „SOLAR GOLD”)
  • o.o. „SOLAR GOLD“ Bihać; (solarna fotonaponska elektrana „SOLAR GOLD A”)
  • o.o. „SOLAR GOLD“ Bihać; (solarna fotonaponska elektrana „SOLAR GOLD B”)
  • o.o. „SOLAR GOLD“ Bihać; (solarna fotonaponska elektrana „SOLAR GOLD C”)
  • o.o. „SOLAR GOLD“ Bihać; (solarna fotonaponska elektrana „SOLAR GOLD D”)
  • VETERINARSKA STANICA „CONCETRANA VETT“ d.o.o. Doboj Istok; (solarna fotonaponska elektrana „YAVIN”)
  • Solarna elektrana „EMA“, Vlasnik: Jahić Ekrem; (solarna fotonaponska elektrana „EMA”)
  • „MB SOLAR“, Vlasnik: Mujaković Besim; (solarna fotonaponska elektrana „MB 1-23 kW“)
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja po Zahtjevu za oduzimanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE imaocu dozvole:
  • „MARKBENZ“  d.o.o. Stolac; (solarna fotonaponska elektrana „MARK BENZ 1”)
  • Proizvodnja električne energije „AIA Solar“ Vlasnik: Omahić Amar iz Tešnja;

(solarna fotonaponska elektrana „AIA 1-23”)

 1. Razmatranje i donošenje Rješenja po Zahtjevu za sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača podnosioca zahtjeva:
  • NARIS COLOR d.o.o. Tešanj ; (solarna fotonaponska elektrana  „NARIS”)
  • KVESIĆ“ vlasnica Mirjana Kvesić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja; (solarna fotonaponska elektrana  „KVESIĆ 2”)
  • GRADNJA 1“ d.o.o. Tešanj; (solarna fotonaponska elektrana  „GRADNJA 1”)
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po Zahtjevu za oduzimanju Dozvole za rad za snabdijevanje električnom energijom – Dozvola II reda, imaocu dozvole THE VOLT d.o.o. iz  Mostara;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosioca zahtjeva :
  • „TRANSPORTBETON“ d.o.o. Kiseljak;
  • ArcelorMittal d.o.o. Zenica;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za trgovanje LPG-om, podnosioca zahtjeva „HOLDINA” d.o.o. Sarajevo;
 5. Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izdavanje Dozvole za rad (licence) za trgovinu naftnim derivatima osim LPG-om podnosioca zahtjeva BYPASS d.o.o. Kakanj;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenje o privremenom oduzimanju dozvole za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, imaocu dozvole „G-TANK” d.o.o. Vitez;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenje o privremenom oduzimanju dozvole za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem imaocu dozvole „GUDELJ” d.o.o. Vitez;
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, podnosioca zahtjeva AD-TANK d.o.o. Stolac;
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju postotka za obračun varijabilnog dijela regulatornih naknada za 2024. godinu;
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o utvrđivanju pojedinačnih iznosa godišnjih regulatornih naknada za 2024. godinu za imaoce dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti koji plaćaju varijabilni dio;
 11. Razmatranje i odlučivanje po žalbi na:
  • Zaključak broj: 03-83-1-309-1/2024 od 5.1.2024. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Rješenje broj: 03-36-7-36132-2/2023 od 17.11.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
  • Rješenje broj: 03-53-1-44161-1/2023 od 2.10.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
 12. Razmatranje i odlučivanje po Zahtjevu za rješenje spora izjavljenog protiv Odgovora broj: 04-22-44692-2/2023 od 13.12.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar.

 

 v.d. PREDSJEDAVAJUĆEG FERK-a

Jasmin Bešo

U Mostaru, 19.3.2024. godine

Broj: 01-02-1-387-1/24

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe