Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 05.05.2023. godine pod brojem UP2-05-13-4-5-1/23 primio žalbu Š.M. na Rješenje broj 03-78-6701-1/2023 od 06.04.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla.

FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  Više informacija o podnesenim žalbama zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. kneza Domagoja 12 A u Mostaru.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe