Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je dana 26.9.2023. godine pod brojem UP2-05-13-4-141-1/23 zaprimio žalbu žalioca „DS SOLAR“ vlasnik Delić Jasmin na Zaključak broj: 03-83-1-13307-1/2023 od 7.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 22.9.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-125-1/23 zaprimio žalbu podnositelja „SV ENERGIJA“ d.o.o. Tešanj na Zaključak broj: 03-83-1-13850-1/2023 od 12.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 26.7.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-79-1/23 primio žalbu podnosioca „EM-ENERGY“, Vlasnik: Mahmutefendić Emin na Zaključak broj: 03-83-1-13327-1/2023 od 7.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 24.7.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-112-1/23 primio žalbu „PIRO-PROMET“ d.o.o. Tešanj na Zaključak broj: 03-83-1-13268-1/2023 od 7.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi će FERK rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 24.7.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-75-1/23 primio žalbu „PIRO-PROMET“ d.o.o. Tešanj na Zaključak broj: 03-83-1-13261-1/2023 od 7.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi će FERK rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 28.7.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-82-1/23 zaprimio žalbu „HM SOLAR“ Vlasnik: Hadžimujić Ervin na Zaključak broj: 03-83-1-13120-1/2023 od 6.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi će FERK rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe