Žalbe

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 28.7.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-81-1/23 zaprimio žalbu „HM SOLAR“ Vlasnik: Hadžimujić Ervin na Zaključak broj: 03-83-1-13276-1/2023 od 7.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi će FERK rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 31.7.2023. godine FERK pod brojem: UP2-05-13-4-99-1/23 zaprimio žalbu žalitelja ZE-ĆA d.o.o. na Zaključak broj: 03-83-1-13129-1/2023 od 6.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima. 

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 31.7.2023. godine FERK pod brojem: UP2-05-13-4-84-1/23 zaprimio žalbu žalitelja ZE-ĆA d.o.o. na Zaključak broj: 03-83-1-13214-1/2023 od 7.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.  

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 26.7.2023. godine FERK pod brojem: UP2-05-13-4-80-1/23 zaprimio žalbu žalitelja „MEDIA-ENERGY“, vlasnik: Bašić Samir na Zaključak broj: 03-83-1-13292-1/2023 od 7.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.  

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 22.9.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-130-1/23 zaprimio žalbu Solarne elektrane „Sunce“ vl. Ćeman Dženita na Zaključak broj: 03-83-1-13816-1/2023 od 12.7.2023. godine, koji je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.  

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 22.9.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-131-1/23 primio žalbu „I3A SOLAR“ vl. Hasanbašić Ismet na Zaključak broj: 03-83-1-13235-1/2023 od 7.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.  

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe