Žalbe

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 22.9.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-138-1/23 zaprimio žalbu podnositelja „CANDELA“, Vlasnik: Salkičević Minel na Zaključak broj: 03-83-1-13282-1/2023 od 7.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica.

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 22.9.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-136-1/23 zaprimio žalbu ARSLAN d.o.o. Tešanj na Zaključak broj: 03-83-1-13384-1/2023 od 7.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica.

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 22.9.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-137-1/23 zaprimio žalbu podnositelja Proizvodnja električne energije „AiA“ vlasnik: Ogrić Amel na Zaključak broj: 03-83-1-14956-1/2023 od 28.7.2023. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica.

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 24.7.2023. godine FERK pod brojem: UP2-05-13-4-76-1/23 zaprimio žalbu žalitelja „SUMAKS“ d.o.o. Tešanj na Zaključak broj: 03-83-1-13191-1/2023 od 6.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati sukladno sa svojim pravilima i propisima.  

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 22.9.2023. godine pod brojem UP2-05-13-4-115-1/23 zaprimio žalbu žalitelja „HM-SOLAR“, vl. Hrvić Muris na Zaključak broj: 03-83-1-13285-1/2023 od 7.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.  

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 22.9.2023. godine pod brojem UP2-05-13-4-117-1/23 zaprimio žalbu žalitelja „E-SOLAR“, Vlasnik: Ibrahimović Emir na Zaključak broj: 03-83-1-13395-1/2023 od 7.7.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.  

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe