Naknade za priključenje

 

U skladu sa članom 45. stav (4) Opštih uslova za isporuku električne energije („Službene novine Federacije BiH“ broj 89/14, 7/18 i 84/19) jedinični iznosi naknada za priključenje na distributivnu mrežu trebaju biti dostupni krajnjim kupcima/proizvođačima na internet stranici FERK-a, ODS-a, kao i svim ovlaštenim kancelarijama ODS-a za odnose sa korisnicima distributivnog sistema.

U skladu sa navedenim, FERK objavljuje da je jedinični iznos naknada (bez PDV-a) za priključenje na distributivnu mrežu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar:

- 195 KM/kW za priključenje na niskonaponskom nivou distributivne mreže,

- 140 KM/kW za priključenje na srednjenaponskom nivou distributivne mreže.

Odluke o jediničnim iznosima naknada za priključenje na distributivnu mrežu objavljene su u „Službenim novinama Federacije BiH broj 104/14“.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe