Početna

Zajamčene cijene:


Naknada za obnovljive izvore:

Službene novine Federacije BiH, broj 61/20

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 25. stav (3) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na 233. sjednici, održanoj 28.08.2020. godine, donosi

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GARANTOVANE OTKUPNE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ POSTROJENJA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE

I.

Daje se saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koje se nalaze u prilogu, a čiji je izračun, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/14), uradila Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

II.

Prilog iz tačke I. ove odluke sastavni je dio ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.09.2020. godine.

V. broj 1117/2020
28. augusta 2020. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.


Referentne cijene:


JEDINIČNA NAKNADA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OIEiEK

Službene novine Federacije BiH, broj 69/20

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 237. sjednici, održanoj 24.09.2020. godine, donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU JEDINIČNOG IZNOSA NAKNADE ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OIEiEK ZA ČETVRTI KVARTAL 2020. GODINE

I.

Ovom odlukom utvrđuje se jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (JN2020) za četvrti kvartal 2020. godine.

II.

Jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (JN2020) za četvrti kvartal 2020. godine utvrđuje se u visini od 0,004727 KM/kWh, bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost (PDV).

III.

Naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Nkk), koja predstavlja proizvod jedinične naknade (JN) i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije (Ekk) u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ista se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

IV.

Snabdjevač krajnjeg kupca će, na računu koji se dostavlja krajnjem kupcu po osnovu isporučene i prodate električne energije, kao posebnu stavku naznačiti jedinični iznos i iznos ukupne naknade za podsticanje.

V.

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima Operator za OIEiEK raspolaže i koristi ih za:

1) isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača,

2) finansiranje troškova rada Operatora za OIEiEK.

VI.

(1) Za fakturisanje i naplatu naknada za podsticanje od krajnjih kupaca električne energije iz Federacije Bosne i Hercegovine zadužuju se:

1) odabrani snabdjevač za kupce koji su odabrali svog snabdjevača i imaju zaključen ugovor o snabdijevanju, a nisu u sistemu javnog snabdijevanja, odnosno pružanja univerzalne usluge,

2) rezervni snabdjevač koji je preuzeo snabdijevanje onih kvalifikovanih kupaca koje je njihov odabrani snabdjevač prestao da snabdijeva,

3) javni snabdjevač, za kupce koji su u sistemu javnog snabdijevanja, odnosno pružanja univerzalne usluge i

4) Operator za OIEiEK za one kvalifikovane kupce koji samostalno nabavljaju električnu energiju iz uvoza za vlastite potrebe.

(2) Subjekti iz stava (1) ove tačke su obavezni na račun Operatora za OIEiEK doznačiti prikupljena sredstva od naknade za podsticaj, najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

VII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se u periodu od 01.10.2020. godine do 31.12.2020. godine.

V. broj 1322/2020
24. septembra 2020. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.


 

 

 

Ponderirana prosječna cijena električne energije:

 

Važeći tarifni stavovi:

  • product 1
    Važeći tarifni stavovi JP EP BiH d.d. Sarajevo
  • Tarifni stavovi za Javno Podizeće "Elektroprivreda hrvatske Zajednice Herceg-Bosne" d.d. Mostar
    Važeći tarifni stavovi za JP "EP HZ HB" d.d. Mostar

Kako nas naći:

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe