Rješenja

Rješenja sa 20. redovne sjednice:

Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-1099/174/16 od 19.5.2017. godine izdata Rješenjem broj 06-03-1099-03/174/16 od 19.5.2017. godine, imatelju dozvole „DELTA PETROL“ Kakanj, d.o.o. mijenja se i dopunjuje
Poništava se Rješenje broj: III-2-1323/17 od 21.8.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje „Centar“ Novi Travnik i predmet vraća na ponovni postupak
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnositelju zahtjeva EUROBENZ d.o.o. Grude
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva LAGER d.o.o. Posušje
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnositelju zahtjeva LAGER d.o.o. Posušje

Rješenje s 19. redovite sjednice:

Poništava se Zaključak broj: III-1-G-1763/17 od  27.09.2017. godine koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Grude i predmet vraća na ponovni postupak

Rješenja s 18. redovite sjednice:

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva „MIRNA LUKA“, vl. Željko Kozina, iz Čapljine
- Dozvola za rad - licencija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-608/46/13 od 30.9.2013. godine izdata Rješenjem broj 06-03-608-10/46/13 od 30.9.2013. godine imatelju dozvole ENERGY TRADE d.o.o. Usora mijenja se i dopunjuje
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva Fotonaponska elektrana „SOLAR-RAMA“ vl. Slavko Žilić, iz Prozora-Rame
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva GP TOMING d.o.o. Grude

Rješenja s 17. redovite sjednice:

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „INTER“ d.o.o. Tešanj
- Odbija se žalba podnesena protiv Rješenja broj: III-1-M-1554/17 od 11.7.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug Pogon Mostar kao neosnovana
- Poništava se Rješenje broj: 03‐4-221-38083/17 od 23.6.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo i predmet vraća na ponovni postupak

Rješenja s 16. redovite sjednice:

Poništava se Prethodna elektroenergetska saglasnost – stručno mišljenje o trasi broj:  49-03-2017/0111-4 od 13.4.2017. godine koju je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar
- Poništava se Rješenje broj: 03-4-221-30789/17 od 23.5.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo i predmet vraća na ponovni postupak
- Poništava se Rješenje broj: 03‐3‐22-6095/2017 od 24.5.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar i predmet vraća na ponovni postupak
- Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda broj 06-03-631/25/14 od 24.10.2014. godine izdata Rješenjem broj 06-03-631-08/25/14 od 24.10.2014. godine i izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-972-01/161/16 od 24.10.2016. godine imatelju dozvole PROENERGY d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje

Rješenja s 15. redovite dozvole:

Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „ADRIJA-PRODUKT“ d.o.o. Zenica
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva „BROTIS“ d.o.o. Čitluk
Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-396/26/16 od 20.07.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-396-06/26/16 od 20.07.2016. godine, imatelju dozvole „HIFA“ d.o.o. Tešanj mijenja se i dopunjuje
Odbija se žalba M.V. podnesena protiv Rješenja broj: III-1-M-695/17 od 28.3.2017. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar, kao neosnovana
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim putem broj 06-03-1142/79/16 od 13.2.2017. godine izdata Rješenjem broj 06-03-1142-06/79/16 od 13.02.2017. godine, imatelju dozvole „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj mijenja se i dopunjuje

Rješenja s 14. redovite sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva Fotonaponska elektrana „BARE“, vl. Marka Markešića, iz Prozora-Rame
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „BIČAKČIĆ“ d.o.o Sarajevo.
Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-248/11/17 od 24.4.2017. godine izdata Rješenjem broj 06-03-248-05/11/17 od 24.4.2017. godine imatelju dozvole „EKO-ENERGY“ d.o.o. Tešanj mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnositelju zahtjeva „G-TANK“ d.o.o. Vitez
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva „SFE INTERQUALITY“, vl. Zinete Ćemerlić, iz Prozora-Rame
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva „TIOIL“ d.o.o. Stara Bila, Vitez
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnositelju zahtjeva „TIOIL“ d.o.o. Stara Bila, Vitez
Poništava se Zaključak o dozvoli izvršenja broj: 03-3-8271/2017 od 14.7.2017. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar i predmet vraća JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar na ponovni postupak

Rješenja s 13. redovite sjednice:

Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-718/137/16 od 25.8.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-718-04/137/16 od 25.08.2016. godine, imatelju dozvole „STUDEN & CO.AREX“ d.o.o. Gradačac 
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-717/136/16 od 25.8.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-717-02/136/16 od 25.08.2016. godine, imatelju dozvole „STUDEN & CO.AREX“ d.o.o. Gradačac
Poništava se Elektroenergetska saglasnost broj: 175217/2017 koja je sastavni dio Rješenja broj: 03-04-221-31115/17 od 24.5.2017. godine u dijelu tehnički uslovi kategorija potošnje: „ostala potrošnja na 0,4 kV“ i u tom dijelu se predmet vraća JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo na ponovni postupak
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-654/124/16 od 7.10.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-654-10/124/16 od 7.10.2016. godine, imatelju dozvole Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“ Bihać mijenja se i dopunjuje
Poništava se Rješenje broj: III-1-G-967/17 od  22.05.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Grude i predmet vraća na ponovni postupak
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-511/86/16 od 22.6.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-511-04/86/16 od 22.6.2016. godine, imatelju dozvole „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj 
Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-371/13/16 od 6.5.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-371-02/13/16 od 6.5.2016. godine, imatelju dozvole „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj 
Izdaje se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnositelju zahtjeva HSE BH d.o.o. iz Sarajevo
Dozvola za rad - licencija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-963/53/12 od 28.11.2012. godine izdata Rješenjem broj 06-03-963-10/53/12 od 28.11.2012. godine imatelju dozvole „IVEX“ d.o.o. Usora mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „MFS TRADE“ d.o.o. Duje - Klokotnica
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-510/85/16 od 22.06.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-510-04/85/16 od 22.06.2016. godine, imatelju dozvole „PETROBIT“ d.o.o. Tešanj mijenja se

Rješenja s 12. redovite sjednice:

Odbija se Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licencije) skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja ArcelorMittal Zenica d.o.o. broj 06-03-48/3/17 od 13.1.2017. godine
imatelju dozvole „BRKIĆ PETROL“ d.o.o. Zenica, privremeno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-288/13/17 od 24.4.2017. godine izdata Rješenjem broj 06-03-288-04/13/17 od 24.04.2017. godine, na period od 03.07.2017. godine do 24.04.2018. godine, odnosno do početka obavljanja energetske djelatnosti.
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva E-TANK d.o.o. iz Ilidže
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „EKO ENERGIJA“ d.o.o. Kalesija
Poništava se Rješenje broj: III-1-M-888/17 od 21.4.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar i predmet vraća na ponovni postupak
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva MAXIMA IST d.o.o. Mostar
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva „PROMING“ d.o.o. Bugojno
Poništava se Rješenje broj: III-1-495/17 od 07.03.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar i predmet vraća na ponovni postupak

Rješenja s 11. redovite sjednice:

Izdaje se Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda podnositelju zahtjeva AL Trade d.o.o. iz Mostara 
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnositelju zahtjeva Doo „ČAVKUNOVIĆ-BAU“ Bihać
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-493/77/16 od 4.7.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-493-06/77/16 od 4.7.2016. godine, imatelju dozvole „HIFA“ d.o.o. Tešanj mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnositelju zahtjeva „KOPEX-SARAJLIĆ“ d.o.o. Srebrenik
Poništava se Rješenje broj: 03‐3‐4075/2017 od 6.4.2017. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar 

Rješenja s 10. redovite sjednice:

- Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-1099/174/16 od 16.12.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-1099-03/174/16 od 16.12.2016. godine, imatelju dozvole „DELTA PETROL“ Kakanj, d.o.o. mijenja se i dopunjuje
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „ING-EKO“ d.o.o. Prozor-Rama
- Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva OIL-AC d.o.o. Mostar
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „PERO“ Zenica d.o.o.
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „PLIVA“ d.o.o. Jajce
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „TURBINA“ d.o.o. Jajce

Rješenja s 9. redovite sjednice:

- Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnositelju zahtjeva „BRKIĆ-PETROL“ d.o.o. Zenica
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „EKO-ENERGY“ d.o.o. Tešanj
- Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE“ d.o.o. Sarajevo
- Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnositelju zahtjeva „EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE“ d.o.o. Sarajevo
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva „FAVORIT BH“ d.o.o. Bihać
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „MiniWat“ d.o.o. Travnik
- Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva DOO „REZ“ Cazin
- Poništava se Rješenje broj: III-1-M-85/17 od 19.1.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar i predmet vraća na ponovni postupak
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva DJELATNOST SRODNA OBRTNIČKOJ – „SLAVINOVIĆI I“, vl. Selver Memić, iz Tuzle
- Odbija se žalba Z.I.B. podnesena protiv Rješenja broj: III-1-M-140/17 od 25.1.2017. godine, koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar, kao neosnovana

Rješenja s 8. redovite sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva „SUNCE“, vl. Ana Kudić, iz Mostara
Poništava se Odgovor broj: III-1-G-3-024/17 od  10.1.2017. godine koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Grude Poslovnica „Elektro“ Posušje i predmet vraća na ponovni postupak
Dozvola za rad - licencija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-707/23/11 od 30.11.2011.godine izdata Rješenjem broj 06-03-707-12/23/11 od 30.11.2011. godine imatelju dozvole „NATRON-HAYAT“ d.o.o. Maglaj mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja

Rješenja s 7. redovite sjednice:

- Odbija se žalba H. M. podnesena protiv Rješenja broj: 159774/2016 od 13.12.2016. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, kao neosnovana
- Imatelji dozvola za rad za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju obvezni su plaćati pojedinačne iznose godišnjih regulatornih naknada za 2017. godinu 

Rješenja s 6. redovite sjednice:

Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-866/29/14 od 14.04.2015. godine izdata Rješenjem broj 06-03-866-22/29/14 od 14.04.2015. godine imatelju dozvole  DF GRADNJA d.o.o. Konjic  mijenja se i dopunjuje
Poništava se Rješenje broj 03‐3‐648/2017 od 19.01.2017. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar i predmet vraća na ponovni postupak
Odbija se žalba S.J. podnesena protiv Rješenja broj: III-1-M-1966/16 od 24.10.2016. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar, kao neosnovana

Rješenja s 5. redovite sjednice:

Dozvola za rad - licencije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-716/30/12 od 21.9.2012. godine izdata Rješenjem broj: 06-03-716-11/30/12 od 21.9.2012. godine imatelju dozvole „BIČAKČIĆ“ d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om, podnositelju zahtjeva „LIQUIVEX“ d.o.o. Usora

Rješenja s 3. redovite sjednice:

- Poništava se Rješenje broj III-1-M-1965/16 od 21.10.2016. godine koju je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Mostar i predmet vraća na ponovni postupak
- Izdaje se Dozvola za rad za skladištenje naftnih derivata izuzev LPG-a, podnositelju zahtjeva DOO „PETROL-P“ Bihać
- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-714/134/16 od 23.11.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-714-11/134/16 od 23.11.2016. godine imatelju dozvole „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo mjenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja
- Izdaje se Dozvola za rad za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj

Rješenja s 2. redovite sjednice:

Dozvola za opskrbu električnom energijom - dozvola II reda broj 06-03-418/6/15 od 23.07.2015. godine izdata Rješenjem broj 06-03-418-10/6/15 od 23.07.2015. godine imatelju dozvole HEP-Trade d.o.o. iz Mostara mijenja se i dopunjuje
Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-372/14/16 od 15.06.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-372-05/14/16 od 15.06.2016. godine, imatelju dozvole „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „HO Svjetlost“ d.o.o. Doboj Istok
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „Jaklići B&B“ d.o.o. Prozor-Rama
Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom broj 06-03-529/97/16 od 20.09.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-529-08/97/16 od 20.09.2016. godine, imatelju dozvole „JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva DOO „PETROL-P“ Bihać
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva SAMELAY d.o.o. Tešanj

Rješenja s 1. redovite sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva „CONRA“ d.o.o. Tešanj
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva DOO „PETROL-P“ Bihać
Izdaje se Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnositelju zahtjeva „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnositelju zahtjeva DOO „PETROL-P“ Bihać

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe