Zahtjevi i registar

Izdavanje dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti – dozvola za rad, izdavanje dozvole za rad Operatoru za OIEiEK i prethodne suglasnosti za izgradnju izravnog voda su djelatnosti koje proizlaze iz Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Postupak izdavanja dozvola javan je i transparentan, i provodi se sukladno odredbama Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbiZahtjev za izdavanje dozvole podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilažu dokumenti sukladno Pravilniku za izdavanje dozvola (kliknuti ovdje).

Kako bi se podnositelji zahtjeva informirali o postupku izdavanja dozvole, potrebnoj dokumentaciji i drugim relevantnim informacijama, prije službenog podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole, SVI podnositelji zahtjeva imaju mogućnost prethodnih konsultacija s uposlenicima FERK-a.

Pored mogućnosti prethodnih konsultacija, kako bi nepotpunost dokumentacije sveli na najmanju moguću mjeru i ubrzali postupak izdavanja dozvole, dajemo i nekoliko napomena za podnositelje zahtjeva:

  • Obrasci zahtjeva se potpisuju i ovjeravaju, a svaka stranica obrasca parafira.
  • Obrasci i sva dokumentacija dostavljaju se i u elektroničkom obliku.
  • Prilikom podnošenja zahtjeva plaća se jednokratna naknada za obradu zahtjeva (kliknuti ovdje). 
  • Svi dokumenti koji se prilažu uz zahtjev dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici, i ne smiju biti stariji od 60 dana.
  • Rješenja i dozvole izdane od drugih tijela, dostavljaju se s klauzulom pravomoćnosti.
  • Tehničko-energetski parametri iz ugovora o koncesiji, izdanih dozvola (okolišna dozvola, urbanistička suglasnost, građevinska i uporabna dozvola) i elektroenergetskih suglasnosti trebaju biti usuglašeni.

 

Obrasci                Tablice

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe