Upute

Kako izračunati važeću otkupnu cijenu električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (OIEiK)?

Za izračun otkupne cijene električne energije iz OIEiK koriste se sljedeći dokumenti koje je donijela Vlada Federacije BiH i to: Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Službene novine Federacije BiH, broj 36/10) od 16.6.2010., Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Službene novine Federacije BiH, broj 11/11) od 16.3.2011. godine i Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Službene novine Federacije BiH, broj 88/11) od 28.12.2011. godine.

Definicije:

Energetska suglasnost znači dokument koji izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, za koju investitor odnosno kvalificirani proizvođač podnese zahtjev radi stjecanja prava na poticaj proizvodnje električne energije iz OIEiK, u svrhu ispunjenja ciljanih udjela električne energije proizvedene iz postrojenja OIE čija se proizvodnja potiče ili stjecanja prava na izdavanje certifikata o jamstvu podrijetla. 

Zajamčena cijena (Gc) znači cijenu koja se plaća proizvođaču električne energije iz OIEiK za vrijeme trajanja ugovora o otkupu električne energije. 

Kvalificirani proizvođač znači proizvođača električne energije proizvedene iz OIEiK, uključujući javna elektroprivredna poduzeća, koji je taj status stekao rješenjem Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK).

Kvalificirani proizvođač koji posjeduje energetsku suglasnost kojom je utvrđeno pravo na poticaj ima pravo zaključiti ugovor o obvezi otkupa električne energije iz OIEiK s Operatorom za OIEiK po fiksnoj zajamčenoj cijeni utvrđenoj sukladno uredbi. 

Do uspostave Operatora za OIEiK, poslove iz njegove nadležnosti iz članka 12. ove uredbe obavljat će postojeća javna elektroprivredna društva nadležna za opskrbu kupaca električnom energijom i kao balansno odgovorne strane, svaka na svom području. 

Obnovljivi izvori energije (OIE) znače izvore energije koji stalno postoje u prirodi i koji se obnavljaju u cijelosti ili djelomično, posebno energija vodotoka, vjetra, biomase, bioplina, plina s odlagališta, poljoprivrednog plina, kanalizacijskog plina, geotermalna i neakumulirana solarna energija. 

Referentna cijena (Rc) znači iznos koji je dobiven kao srednja vrijednost tarifnih stavova Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar za aktivnu energiju, viši sezonski i veći dnevni, za kategoriju potrošnje na 10(20) kV napona iz Tarifnih stavova koje je utvrdio FERK, a vrijedili su za 2010. godinu, iznosi 12,26 pf/kWh i korigira se svake godine ...

Tarifni koeficijent (C) znači brojčanu vrijednost pridruženu svakoj grupi i tipu postrojenja, a koji se koristi kod izračuna Gc. 

Referentna cijena (Rc) za 2010., 2011. i 2012. godinu iznosi 12,26 pf/kWh (0,1226 KM/kWh).

Izračun otkupnih cijena električne energije iz OIEiK:

Kogeneracijska postrojenja su postrojenja koja koriste jednu od sljedećih kogeneracijskih tehnologija visoke učinkovitosti: 
a)    kombinirani proces plinske i parne turbine,
b)    protu-tlačne parne turbine,
c)    kondenzacijske parne turbine s oduzimanjem pare,
d)    plinske turbine s iskorištavanjem otpada topline,
e)    motore s unutarnjim izgaranjem,
f)    mikroturbine,
g)    Stilingove motore,
h)    gorive ćelije,
i)    parne strojeve,
j)    organske Rankinove procese,
k)    sve ostale tehnologije koje predstavljaju istovremenu proizvodnju toplinske i električne/mehaničke energije u jednom procesu.


Izdavanje dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti – dozvola za rad, izdavanje dozvole za rad Operatoru za OIEiEK i prethodne suglasnosti za izgradnju izravnog voda su djelatnosti koje proizlaze iz Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Postupak izdavanja dozvola javan je i transparentan, i provodi se sukladno odredbama Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbiZahtjev za izdavanje dozvole podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilažu dokumenti sukladno Pravilniku za izdavanje dozvola (kliknuti ovdje).

Kako bi se podnositelji zahtjeva informirali o postupku izdavanja dozvole, potrebnoj dokumentaciji i drugim relevantnim informacijama, prije službenog podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole, SVI podnositelji zahtjeva imaju mogućnost prethodnih konsultacija s uposlenicima FERK-a.

Pored mogućnosti prethodnih konsultacija, kako bi nepotpunost dokumentacije sveli na najmanju moguću mjeru i ubrzali postupak izdavanja dozvole, dajemo i nekoliko napomena za podnositelje zahtjeva:

  • Obrasci zahtjeva se potpisuju i ovjeravaju, a svaka stranica obrasca parafira.
  • Obrasci i sva dokumentacija dostavljaju se i u elektroničkom obliku.
  • Prilikom podnošenja zahtjeva plaća se jednokratna naknada za obradu zahtjeva (kliknuti ovdje). 
  • Svi dokumenti koji se prilažu uz zahtjev dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici, i ne smiju biti stariji od 60 dana.
  • Rješenja i dozvole izdane od drugih tijela, dostavljaju se s klauzulom pravomoćnosti.
  • Tehničko-energetski parametri iz ugovora o koncesiji, izdanih dozvola (okolišna dozvola, urbanistička suglasnost, građevinska i uporabna dozvola) i elektroenergetskih suglasnosti trebaju biti usuglašeni.

 

Obrasci                Tablice

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe