Česta pitanja

IZGRADNJA ELEKTRANA

Podnošenje zahtjeva i izdavanje prethodne elektroenergetske saglasnosti

Podnošenje zahtjeva i izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti za postrojenje za proizvodnju električne energije (fotonaponska elektrana) instalirane snage do 150 kW.

Upoznat sam sa Zakonom o električnoj energiji koji kazuje da "Fizička osoba" je ona osoba koja je registrirana u skladu sa Zakonom o obrtu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u objektima instalirane snage do 150 kW. Isto tako sam upoznat i da PEES izdaje nadležna elektrodistribucija, no budući da sam kontaktirajući ED dobivao različite i neodređene odgovore, odlučio sam se obratiti vama.

Pitanje glasi, može li se izdati prethodna elektroenergetska suglasnost na ime i prezime podnositelja zahtjeva, koji će u idejnom projektu biti također naveden kao investitor, a koji bi poslije bio vlasnik Obra za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije?

Pojednostavljeno rečeno, da se ne ide u proceduru otvaranja obrta, ukoliko će naposlijetku Zahtjev za izdavanje PEES biti odbijen?

Odgovor:

Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, člankom 3. točka 8) definirana je fizička osoba kao ona osoba koja je registrirana sukladno Zakonu o obrtu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u objektima instalirane snage do 150 kW. Također, člankom 12. stavak (3) tog Zakona propisano je kako se proizvodnjom električne energije, na način i pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom, mogu baviti i fizičke osobe koje su osnovane sukladno Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima (Službene novine Federacije BiH, broj 35/09) i koje tu djelatnost obavljaju  u statusu obrtnika, u objektima instalirane snage do 150 kW, uz uvjet da dobiju dozvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije utvrđenu ovim zakonom i uz obvezu upisa u registar poreznih obveznika sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Nadalje člankom 85. stavak (2) Zakona propisano je kako obvezi pribavljanja dozvole za rad za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, po skraćenom postupku kojeg propisuje FERK, podliježu fizičke osobe iz članka 12. stavak (3) ovog zakona koje su utemeljena sukladno Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, i koje će tu djelatnost obavljati u statusu obrtnika, u objektima instalirane snage do 23 kW.

Za izgradnju proizvodnog objekta, fizička osoba, odnosno osoba registrirana sukladno Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine je obvezana kao investitor pribaviti svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju i priključenje tog objekta na distribucijsku mrežu od nadležnih tijela.

 

Da li banke i/ili institucije (pravna lica) mogu imati u vlasništvu i koristiti uređaje punjenja električnih vozila 

Molimo vas za informaciju, da li Banke i/ili institucije (pravna lica), mogu:

a) imati u vlasništvu i koristiti uređaje punjenja el.vozila za vlastite potrebe (u krugu poslovnica, pravnog lica)

b)dati na korištenje uređaje za punjenje el.vozila, trećim licima sa naknadnom ili bez (klijentima,osnovom ugovora i sl.)

Da li je za prava iz tačke a) i b), potrebno ispunjenje dodatnih uslova (saglasnosti, koje vrste saglasnosti, tehnički uslovi i sl.)

Odgovor:

Članom 133. Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da usluge punjenja električnih vozila mogu pružati snabdjevači krajnjih kupaca ili vlasnici javnih stanica za punjenje električnih vozila ili lica koja upravljaju javnim stanicama za punjenje.

Vlasnici javnih stanica za punjenje električnih vozila i lica koja upravljaju javnim stanicama za punjenje nisu obavezni pribaviti dozvolu za snabdijevanje električnom energijom.

Pružaoci usluga punjenja električnih vozila dužni su evidentirati se kod Regulatorne komisije. Cijene koje naplaćuju pružaoci usluga punjenja električnih vozila moraju biti tržišne, lako usporedive i nediskriminirajuće.

Operator distributivnog sistema dužan je na nediskriminirajućem osnovu pružati usluge licima koje ugrađuju ili upravljaju javno dostupnim stanicama za punjenje. Pružalac usluga punjenja električnih vozila, na zahtjev Regulatorne komisije, dužan je dostaviti podatke i informacije koji su joj potrebni za obavljanje poslova iz njene nadležnosti.

Članom 134 Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine propisani su tehnički zahtjevi za stanice za punjenje:

Na javno dostupnim stanicama za punjenje koriste se pametni mjerni uređaji sa daljinskim očitovanjem i kontrolom, ukoliko je to tehnički izvodivo i ekonomski opravdano.
Stanice za punjenje moraju ispunjavati tehničke zahtjeve propisane relevantnim standardima, prema sljedećim tipovima:

  1. stanice za punjenje motornih vozila male snage naizmjeničnom strujom,
  2. stanice za punjenje motornih vozila velike snage naizmjeničnom strujom,
  3. stanice za punjenje motornih vozila istosmjernom strujom,
  4. stanice za bežično punjenje motornih vozila bežičnim putem,
  5. stanice za zamjenu baterija za motorna vozila,
  6. stanice za punjenje odgovarajućih motornih vozila na dva, tri ili četiri kotača, uključujući i bicikle sa pomoćnim motorom, mopede i motocikle na dva, tri ili četiri kotača, razvrstanih u odgovarajuće kategorije na osnovu posebnog propisa,
  7. stanice za punjenje električnih autobusa.

 

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

 

  1. Vlasnik poslovnog objekta želi izdavati svoj objekt u zakup jednom ili više zakupaca.

Kako električnu energiju preuzima od opskrbljivača električne energije na 10 kV naponskoj razini i vrši transformaciju na 0,4 kV preko vlastite transformatorske stanice 10/0,4 kV, vlasnika poslovnog prostora interesira treba li mu dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvola II. reda ili neka druga dozvola radi naplate električne energije budućim zakupcima, kao i je li  ispravno obračun utroška električne energije vršiti preko brojila koja namjerava ugraditi na 0,4 kV strani, odnosno na samom objektu zakupca?

Odgovor:

Kako postojeći Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ne sadrži odredbe o distribucijskim zatvorenim sustavima, trenutno vlasnik poslovnog prostora, na način opisan u pitanju, ne može opskrbljivati i fakturirati električnu energiju zakupcima svog poslovnog prostora. Sukladno  članka 63. stavak (1) točka 6) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, propisano je kako opskrba električnom energijom može biti obustavljena ako krajnji kupac bez odobrenja nadležnog operatora distribucijskog sustava, preko svoje instalacije, omogući drugom kupcu potrošnju električne energije.

Ukoliko vlasnik poslovnog prostora želi zadržati trafostanicu 10/0,4 kV u svome vlasništvu i ostati kupac na 10 kV naponskoj razini, isti ima opciju procijenjeni trošak električne energije uračunati u cijenu kvadrata unajmljenog poslovnog prostora i ugovoriti sa zakupcem.

Alternativa je da se vlasnik poslovnog prostora obrati nadležnom operatoru distribucijskog sustava sa zahtjevom za izdavanje elektroenergetskih suglasnosti za ugradnju mjernih mjesta na 0,4 kV naponskoj razini za sve prostore u poslovnoj zgradi za koje želi imati mjerenje i za koje će opskrbljivač fakturirati utrošenu električnu energiju. U tom slučaju vlasnik poslovnog prostora mora riješiti i pitanje vlasništva trafostanice 10/0,4 kV s nadležnim operatorom distribucijskog sustava.

 

O otvaranju tržišta električne energije

 

1.     Što je otvaranje tržišta električne energije? 

Od 1. siječnja 2015. godine, svaki kupac ima pravo izabrati svoga opskrbljivača električnom energijom. To znači, kako ima mogućnost odlučiti od kojeg će opskrbljivača nabavljati električnu energiju i izabrati onu ponudu za opskrbu koja mu najbolje odgovara.

Jednostavnim rječnikom rečeno, to se zove „otvaranje tržišta električne energije“.

2.     Što se podrazumijeva pod javnim opskrbljivačem i tko su oni? 

Javni opskrbljivač je opskrbljivač koji ima obvezu opskrbljivati kvalificiranog kupca kada on ne odabere svog opskrbljivača na tržištu električne energije, na način i pod uvjetima koje propisuje FERK.

Javni opskrbljivač ima obvezu pružati univerzalnu uslugu opskrbe svim kupcima električne energije iz kategorije potrošnje: kućanstvo, mala poduzeća i komercijalni kupci.

Javne opskrbljivače u Federaciji BiH je imenovala Vlada Federacije BiH, a to su: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, svaka na svom geografskom području. 

 

3.     Što je univerzalna usluga i tko ima pravo na istu? 

Univerzalna usluga je dio javne usluge kojom se jamči priključak i opskrba po razumnim, jednostavno i lako usporedivim i transparentnim cijenama. Na nju imaju pravo krajnji kupci iz kategorije kućanstva, mala poduzeća i komercijalni kupci.

 

4.     Tko su opskrbljivači električnom energijom na području BiH i kako ih mogu kontaktirati? 

Opskrbljivači  električnom energijom na području BiH su pravne osobe koje posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti opskrbe kupaca električnom energijom, izdanu od mjerodavnog regulatornog tijela (Državne regulatorne komisije za električnu energiju u Bosni i Hercegovini - DERK, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - RERS).

Kontakte svih opskrbljivača na području BiH možete pronaći ovdje.

 

5.     Što je Operator distribucijskog sustava (ODS)? 

Operator distribucijskog sustava (ODS) je pravna osoba koja posjeduje licencu -dozvolu za djelatnost distribucije i mjerodavna je za pogon, upravljanje, održavanje, izgradnju i razvitak elektrodistribucijske mreže i priključivanje novih kupaca i proizvođača.

 

6.     Što su tarifni stavovi za korisnike distribucijskog sustava (distribucijska mrežarina) i koju uslugu kupac plaća kroz te tarifne stavove? 

Tarifni stavovi za korisnike distribucijskog sustava  (distribucijska mrežarina) su tarife koje se primjenjuju za obračun i fakturiranje usluge korištenja distribucijske i prijenosne mreže kvalificiranim kupcima čiji su objekti priključeni na distribucijsku mrežu radi nadoknade troškova korištenja distribucijske mreže i prijenosne mreže.

Troškovi korištenja distribucijske mreže se sastoje od troškova distribucije i troška distribucijskih gubitaka.

Troškovi korištenja prijenosne mreže se sastoje od: troškova prijenosa, troškova prijenosnih gubitaka, troškova rada neovisnog operatora sustava, troškova usluga sekundarne i tercijarne regulacije i prekomjerno preuzete jalove električne energije.

 

7.     Što se podrazumijeva pod rezervnim opskrbljivačem i tko ima pravo na njegovu uslugu? 

Rezervni opskrbljivač je opskrbljivač koji ima obvezu kvalificiranog kupca opskrbljivati električnom energijom kada odabrani opskrbljivač prestane vršiti opskrbu kvalificiranog kupca električnom energijom i to u slučaju:

·         stečaja ili likvidacije opskrbljivača koji ga je do tada opskrbljivao,

·         prestanka ili oduzimanja dozvole opskrbljivaču koji ga je do tada opskrbljivao i

·         kada kupac ne nađe novog opskrbljivača koji će ga opskrbljivati nakon prestanka ugovora o opskrbi s postojećim opskrbljivačem, osim ako je prestanak ugovora posljedica neizvršavanja obveza plaćanja isporučene električne energije.

Rezervni opskrbljivači, imenovani odlukom Vlade Federacije BiH su dva elektroprivredna poduzeća: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, svaka na svom području djelovanja i imaju obvezu opskrbljivati kvalificiranog kupca na razdoblje ne dulje od 60 dana.

Pravo na uslugu opskrbe od rezervnog opskrbljivača od 1.1.2015. godine imaju svi kvalificirani kupci koji nemaju pravo na univerzalnu uslugu.

 

8.     Kako ugovaram opskrbu električnom energijom i s kim? 

1)     Svi kupci, bez obzira da li se opskrbljuju u okviru univerzalne usluge,  ili od opskrbljivača kojeg su slobodno izabrali na tržištu, zaključuju prema svome izboru jedan ili dva ugovora, te mogu izabrati:

  1.      a)     zaključiti jedan ugovor s izabranim opskrbljivačem kojim će regulirati i korištenje distribucijske mreže ili
  2.      b)    zaključiti dva ugovora, i to s Operatorom distribucijskog sustava - ugovor o korištenju distribucijske mreže, a s izabranim opskrbljivačem - ugovor o opskrbi električnom energijom.

Ovisno od tome koliko kupac izabere zaključiti ugovora, toliko dobiva i računa.

 

9.     Mogu li nakon 1. siječnja 2015. godine, kao kupac iz kategorije kupaca kućanstva na geografskom području Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo odabrati opskrbljivati se od Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar i pod kojim uvjetima (i obrnuto)?

Svaki kupac, bez obzira je li iz kategorije kućanstvo ili neke druge kategorije, može zatražiti prelazak od jednog elektroprivrednog poduzeća, tj. postojećeg opskrbljivača, drugome elektroprivrednom poduzeću, tj. novom opskrbljivaču, ali po tržišnoj cijeni koju novi opskrbljivač ponudi.

Ukoliko se kupac iz kategorije kućanstvo ne odluči za opskrbljivača na tržištu, nego za javnog opskrbljivača (univerzalna usluga), tada ga može opskrbljivati samo onaj javni opskrbljivač na čijem geografskom području se nalazi i to po cijeni usluge javnog opskrbljivača.

 

10.  Mogu li kao kvalificirani kupac nakon 1. siječnja 2015. godine ostati kupac Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar) i pod kojim uvjetima? 

Svi kvalificirani kupci nakon 1.siječnja 2015. godine mogu se opskrbljivati kod svojih dotadašnjih elektroprivrednih poduzeća, i to:

a)     kupci iz kategorije kućanstva, mala poduzeća i komercijalni kupci imaju pravo na univerzalnu opskrbu po cijeni usluge javnog opskrbljivača na koju daje suglasnost ili je utvrđuje FERK,

b)    ostali kupci imaju pravo na opskrbu po tržišno formiranoj i ugovorenoj cijeni.

 

11.  Ukoliko se kao kupac električne energije odlučim na promjenu opskrbljivača električnom energijom, kako započinjem taj proces? Kome se prvo javljam? 

Kvalificirani kupac, koji namjerava promijeniti opskrbljivača, obvezan je, novom opskrbljivaču od koga se želi opskrbljivati podnijeti zahtjev u pisanom obliku, na obrascu propisanom od opskrbljivača.

 

12.  Koliko traje postupak promjene opskrbljivača? 

Kvalificirani kupac ima pravo bez naknade i u roku od 21 dan od dana podnošenja zahtjeva za promjenom, promijeniti opskrbljivača.

 

13.  Kome plaćam električnu energiju za vrijeme trajanja postupka promjene opskrbljivača? 

Dok traje postupak promjene opskrbljivača, kupac plaća električnu energiju postojećem opskrbljivaču sve do trenutka kada Operator distribucijskog sustava ne izvrši očitanje brojila. Očitani kilovatsati (kWh) na brojilu su krajnje stanje za obračun postojećem opskrbljivaču, a početno stanje za obračun novom opskrbljivaču.

 

14.  Mogu li se opskrbljivati električnom energijom kod više tržišnih opskrbljivača? 

Kvalificirani kupac ima pravo istodobno zaključiti ugovore s više opskrbljivača, ukoliko postoji mogućnost utvrđivanja obračunskih veličina, što potvrđuju Operator distribucijskog sustava (ODS)/Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini (NOSBiH) i balansno odgovorna strana (BOS).

 

15.  Ako se kao kupac iz kategorije kupaca kućanstva odlučim, nakon 1. siječnja 2015. godine, odabrati novog opskrbljivača, što sve plaćam opskrbljivaču? 

a)     Ukoliko kupac iz kategorije kućanstvo s novim opskrbljivačem zaključi ugovor o opskrbi električnom energijom kojim regulira i korištenje distribucijske mreže, u tom slučaju kupac na svoju adresu dobiva jedan račun u koji su uključeni: nabava električne energije, usluga opskrbe, korištenje distribucijske mreže, naknada za obnovljive izvore energije i pripadajući PDV.

b)    Ukoliko kupac iz kategorije kućanstvo zaključi dva ugovora: ugovor o opskrbi električnom energijom s novim opskrbljivačem i ugovor o korištenju distribucijske mreže s Operatorom distribucijskog sustava na čiju distribucijsku mrežu je priključen, u tom slučaju kupac dobiva dva računa: jedan od novog opskrbljivača za isporučenu električnu energiju, a drugi od Operatora distribucijskog sustava za korištenje distribucijske mreže. Na računu novog opskrbljivača kupac će plaćati nabavljenu električnu energiju, uslugu opskrbe, naknadu za obnovljive izvore i pripadajući PDV. Na računu za operatora distribucijskog sustava kupac će plaćati korištenje distribucijske mreže i pripadajući PDV.

 

16.  Hoće li se nakon 1. siječnja 2015. godine zadržati „jeftina i skupa“ tarifa tijekom dana, odnosno „ljetna i zimska“ tarifa tijekom godine, drugim riječima, hoće li se nakon 1. siječnja 2015. godine zadržati dnevno i sezonsko diferenciranje tarifnih stavova? 

U dijelu cijene koja se odnosi na distribucijsku mrežarinu tarifni dizajn se neće mijenjati tj.  zadržava se sezonsko i dnevno diferenciranje. Pregled važećih tarifnih stavova za korisnike distribucijskog sustava, bit će dostupan na internetskim stranicama FERK-a i ODS-a.

Za druge stavke cijene električne energije, koje se odnose na električnu energiju i uslugu opskrbljivača, se to ne može reći. Svaki opskrbljivač zadržava pravo dizajna tarife, u onom dijelu cijene koji je „u njegovoj nadležnosti“, prema svojim potrebama i planovima.

 

17.  Je li promjena opskrbljivača konačna, tj. mogu li se vratiti prethodnom opskrbljivaču ili prijeći nekom opet novom opskrbljivaču, ako nisam zadovoljan s odabranim? Koliko puta tijekom godine se može mijenjati opskrbljivač?

Promjena opskrbljivača nije konačna, niti postoji ograničenje koliko puta tijekom godine se može mijenjati opskrbljivača. Postupak promjene opskrbljivača, prilikom svake promjene provodi se iz početka, sa svim propisanim koracima postupka promjene opskrbljivača.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe