O FERK-u

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine je osnovana Zakonom o električnoj energiji (Službene novine Federacije BiH, broj 41/02, 24/05, 38/05, 83/11), te ista stupanjem na snagu Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22) nastavlja s radom i mijenja ime u  Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Regulatorna komisija je specijalizirana, samostalna, neovisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Mjerodavnosti Regulatorne komisije su:

1)      nadzor i reguliranje odnosa između proizvodnje, distribucije, opskrbe i kupaca električne energije, uključujući i trgovce električnom energijom, sukladno Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i provedbenim akima FERK-a,

2)      nadzor tržišta električne energije,

3)      donošenje metodologije i kriterija za utvrđivanje tarifnih stavova za nekvalificirane kupce, provođenje usvojene metodologije i vršenje nadzora nad primjenom tarifnih stavova za nekvalificirane kupce, kao i donošenje metodologije i kriterija za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača, vremena trajanja usluge javnog opskrbljivača i vršenje nadzora nad primjenom cijene usluge javnog opskrbljivača,

4)      donošenje metodologije i utvrđivanje tarifnih stavova, rokova i uvjeta za korištenje distribucijskih sustava. Tarifni stavovi treba da omoguće neophodna ulaganja u distribucijsku mrežu, koja se treba izvesti na način kojim će se osigurati održivost i razvitak mreže,

5)      utvrđivanje tarifnih stavova za nekvalificirane kupce,

6)      utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača do potpunog otvaranja tržišta električne energije ili davanje suglasnosti na cijene usluge javnog opskrbljivača nakon potpunog otvaranja tržišta električne energije,

7)      donošenje metodologije za utvrđivanje naknade, rokova i uvjeta za priključak na distribucijsku mrežu,

8)      davanje suglasnosti na iznos naknada za priključak na distribucijsku mrežu

9)      izdavanje, obnova, prijenos ili oduzimanje dozvola za proizvodnju, distribuciju, opskrbu, trgovinu električne energije i operatora za obnovljive izvore energije i kogeneracije,

10)  izdavanje prethodne suglasnosti za izgradnju direktnih dalekovoda sukladno provedbenom aktu,

11)  donošenje Općih uvjeta za isporuku električne energije i Mrežnih pravila distribucije,

12)  donošenje metodologije o načinu utvrđivanja jamčenih otkupnih cijena električne energije iz postojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju,

13)  utvrđivanje referentne cijene električne energije za postrojenja, koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju,

14)  donošenje metodologije za utvrđivanje troška ugljena,  koji se koristi za proizvodnju električne energije do potpune deregulacije proizvodnje,

15)  utvrđivanje troška ugljena za termoelektrane sukladno propisanoj metodologiji za utvrđivanje cijene ugljena koji se koristi za proizvodnju električne energije do potpune deregulacije proizvodnje,

16)  propisuje proceduru i kriterij za odabir Rezervnog opskrbljivača, uključujući i vrijeme trajanja usluge Rezervnog opskbljivača, te vrši nadzor nad primjenom cijene usluge Rezervnog opskrbljivača,

17)  pokretanje postupka za izdavanje prekršajnih naloga sukladno kaznenim odredbama zakona i

18)  donošenje metodologije za utvrđivanje količina i cijene za obračun električne energije na temelju neovlaštene poptrošnje,

19)  provedba arbitraže kako je utvrđeno u članku 39. i 40. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ostale mjerodavnosti propisane Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

Također, stupanjem na snagu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (u daljnem tekstu: Zakon o korištenju OIEiEK) od 19.9.2013. godine (Službene novine Federacije BiH, broj 70/13 i 05/14), FERK je dobio niz nadležnosti:

1)            donošenje metodologije za utvrđivanje referentne cijene električne energije te na osnovu iste utvrđivanje referentne cijene električne energije;

2)            reguliranje i nadzor rada Operatora za OIEiEK;

3)            odobravanje Pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje jamstva porijekla na prijedlog Operatora za OIEiEK;

4)            izdavanje Rješenja o stjecanju statusa kvalificiranog proizvođača;

5)            donošenje Pravilnika o obveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz OIE, te na osnovu istog utvrđivanje obaveznog udjela za sve opskrbljivače;

6)            donošenje metodologije utvrđivanja zajamčenih cijena električne energije za različite tehnologije, koje privilegirani proizvođači koriste za proizvodnju električne energije, kao i kriterija za njihovu promjenu, te na osnovu iste izračun prijedloga zajamčenih cijena električne energije;

7)            donošenje pravilnika za mikro-postrojenja OIE koji sadrži skraćene procedure, kojim su definirani postupci kod izgradnje, uslovi priključenja na distribucijsku mrežu, način mjerenja i obračuna proizvedene električne energije;

8)            davanje suglasnosti na pravilnik za utvrđivanje metodologije za raspodjelu troškova balansiranja za privilegiranje i kvalificiranje proizvođače kao i udjela koje će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za podsticaj, a na prijedlog Operatora za OIEiEK;

9)            informiranje javnosti o poticajnim mjerama za OIEiEK.

 

 

Osim navedenih zakona iz elektroenergetskog sektora, 10.7.2014. godine stupio je na snagu i Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 52/14), koji propisuje nadležnosti FERK-a u okviru sektora naftnog gospodarstva:

1)            reguliranje energetskih djelatnosti:  proizvodnja naftnih derivata, trgaovina na veliko naftnim derivatima izuzev LPG-ja, transport naftnih derivata cestovnim ili željezničkim prometom,  trgovina na malo naftnim derivatima,  skladištenje naftnih derivata izuzev LPG-ja i trgovanje LPG-jem;

2)            nadzor i reguliranje odnosa između uvoznika, trgovaca na veliko, trgovaca na malo, transportera i kupaca naftnih derivata sukladno zakonu i provedbenim aktima Regulatorne komisije;

3)            izdavanje ili oduzimanje licenci za obavljanje energetskih djelatnosti;

4)            donošenje metodologije za izračun troškova izvođenja monitoringa kakvoće goriva i utvrđivanje iznosa troška na osnovu iste;

5)            osiguranje nediskriminacije, učinkovite konkurencije i učinkovitog funkcioniranja tržišta naftnih derivata, obraćajući posebnu pozornost na sigurnost opskrbe naftnim derivatima;

6)            obezbjeđenje transparentnih i jednakopravnih odnosa između svih učesnika na tržištu sukladno politici i reformom naftnog sektora;

7)            zaštita prava učesnika u naftnom sektoru (uvoznika, trgovaca na veliko, trgovaca na malo, transportera i kupaca naftnih derivata) putem usaglašavanja njihovih interesa;

8)            uspostava uslova za konkurentnost na tržištu naftnih derivata.

 

Kako nas naći:

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe