Žalbe

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 1.6.2023. godine FERK pod brojem UP2-05-13-4-52-1/23 zaprimio žalbu žalitelja „BETA SOLAR“ d.o.o. Bosanski Petrovac na Zaključak broj 03-33-1-11629-1/2023 od 6.4.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.  

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. kneza Domagoja 12 A u Mostaru.

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe