Žalbe

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 13.7.2023. godine pod brojem UP2-05-13-4-71-1/23 zaprimio žalbu RACIONAL d.o.o. Sarajevo na Rješenje broj: 03-33-1-18251-1/2023 od 2.6.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

FERK će žalbu rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe dobiti u prostorijama FERK-a, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru.

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe