Закључци

Закључци са 19. редовне сједнице:

Закључак о исправци Рјешења број 06-03-609-03/43/17 од 26.07.2017. године
Закључак о исправци Рјешења број 06-03-610-03/44/17 од 26.07.2017. године
Закључак о исправци Рјешења број 06-03-615-03/46/17 од 26.07.2017. године

Закључак са 17. редовне сједнице:

- Одобрава се провођење поступка преноса Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-963/53/12 издате 26.07.2017. године са постојећег имаоца дозволе „ИВЕX“ д.о.о. Усора на имаоца дозволе ЕНЕРГY ТРАДЕ д.о.о. Усора

Закључци са 15. редовне сједнице:

У Рјешењу Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК број: 06-03-665-07/49/17 од 29.08.2017. године, којим је издата дозвола за рад „ЕКО-ЕНЕРГY“ д.о.о. Тешањ, у Образцу о статусу квалификованог произвођача из тачке 2. овог рјешења, која чини његов саставни дио, у дијелу „Локација“, исправља се грешка на начин да се ријечи „општина Вареш“ замјењују ријечима „Град Зеница“
Поступак по жалби М.А. на Акт број: 03-4-3-14618 од 07.3.2017. године, који је донијело Јавно предузеће Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево, обуставља се у цјелости

Закључак са 13. редовне сједнице:

- Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом број 06-03-523/31/17 подносиоца захтјева „ИЗОБИТ“ д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ од 11.05.2017. године, сматра се као да није поднесен

Закључак са 12. редовне сједнице:

- Поступак пред ФЕРК-ом покренут по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-1180/181/16 од 16.12.2016. године, подносиоца захтјева „НАТРОН-ХАYАТ“ д.о.о. Маглај, обуставља се у цијелости због одустанка подносиоца

Закључци са 11. редовне сједнице:

- Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-392/22/17 подносиоца захтјева „БРКИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Зеница од 22.03.2017. године, сматра се као да није поднесен
- Поступак пред ФЕРК-ом покренут по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-300/16/17 од 27.02.2017. године, подносиоца захтјева МАРССЕЛ д.о.о. Мостар, обуставља се у цијелости због одустанка подносиоца 

Закључак са 10. редовне сједнице:

Поступак пред ФЕРК-ом покренут по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом број 06-03-1175/180/16 од 14.12.2016. године, подносиоца захтјева ВЕЛПРО д.о.о. Сарајево, обуставља се у цијелости због одустанка подносиоца

Закључак са 8. редовне сједнице:

Поступак пред ФЕРК-ом покренут по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-725/141/16 од 20.06.2016. године, подносиоца захтјева ДОО „ИБРАХИМОВИЋ“ Босанска Крупа, обуставља се у цијелости због одустанка подносиоца.

Закључак са 7. редовне сједнице:

Поступак пред ФЕРК-ом по жалби Н. Л. на Закључак број: 03-2-221-47283/2016 од 15.12.2016. године, који је издало Јавно  предузеће  Електропривреда БиХ  д.д. - Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ, обуставља се због одустанка странке

Закључак са 3. редовне сједнице:

- У Рјешењу Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК број 06-03-1183-02/182/16 од 26.01.2016. године, у Дозволи за рад (лиценци) за складиштење нафтних деривата изузев ЛПГ-а из тачке 2. рјешења, а која чини његов саставни дио, у Прилогу 1 Основни подаци о складишту имаоца дозволе, врста нафтног деривата који се складишти, исправља се грешка на начин да се ријечи: “ Лож уље - ЛУЕЛ и Мазут“ замјењују ријечима „ложива уља, бензини за авионе и гориво за млазне моторе“

Закључци са 2. редовне сједнице:

Одобрава се провођење поступка преноса Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-851/151/16 издате 07.10.2016. године са постојећег имаоца дозволе „МИМС-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Сарајево на новог/будућег имаоца дозволе „ЕНЕРГОНОВА“ д.д. Сарајево
Одобрава се провођење поступка преноса Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-954/159/16 издате 23.11.2016. године са постојећег имаоца дозволе „СЕНДО“ д.о.о. Сарајево на новог/будућег имаоца дозволе „ЕНЕРГОНОВА“ д.д. Сарајево
Закључак о спајању предмета по поступцима

Закључак са 1. редовне сједнице:

Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом број 06-03-955/160/16 подносиоца захтјева „ХИФА-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево од 04.10.2016. године, сматра се као да није поднесен

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе