Захтјеви и регистар

Издавање дозвола за обављање електропривредних дјелатности – дозвола за рад, издавање дозволе за рад Оператору за ОИЕиЕК и претходне сагласности за изградњу директног вода су дјелатности које произлазе из Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине. Поступак издавања дозвола јаван је и транспарентан, и проводи се у складу са одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби. Захтјев за издавање дозволе подноси се на прописаном обрасцу уз који се прилажу документи сукладно Правилнику за издавање дозвола (кликнути овдје).

Како би се подносиоци захтјева информирали о поступку издавања дозволе, потребној документацији и другим релевантним информацијама, прије службеног подношења захтјева за издавање дозволе, сви подносиоци захтјева имају могућност претходних консултација са запосленима ФЕРК-а.

Поред могућности претходних консултација, како би непотпуност документације свели на најмању могућу мјеру и убрзали поступак издавања дозволе, дајемо и неколико напомена за подносиоце захтјева:

  • Обрасци захтјева се потписују и овјеравају, а свака страница обрасца парафира.
  • Обрасци и сва документација достављају се и у електронском облику.
  • Приликом подношења захтјева плаћа се једнократна накнада за обраду захтјева (кликнути овдје).
  • Сви документи који се прилажу уз захтјев достављају се у оригиналу или овјереној копији, и не смију бити старији од 60 дана.
  • Рјешења и дозволе издане од других тијела, достављају се са клаузулом правоснажности.
  • Техничко-енергетски параметри из уговора о концесији, изданих дозвола (околишна дозвола, урбанистичка сагласност, грађевинска и употребна дозвола) и електроенергетских сагласности требају бити усаглашени.

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе