Упутства

Инструкције за попуњавање налога за плаћање код уплате једнократне накнаде. 

ФЕРК издаје претходне дозволе за изградњу производних и дистрибутивних објеката, као и дозволе за рад-лиценце за дјелатности производње, дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом. Поступак издавања дозвола јаван је и транспарентан, и проводи се у складу са одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева и жалби ФЕРК-а. Захтјев за издавање дозволе подноси се на прописаном обрасцу уз који се прилажу документи у складу са Правилником за издавање дозвола - лиценци

Izmjene pravilnika dozvole.

Како би се подносиоци захтјева информисали о процедури издавања дозволе , потребној документацији и другим релевантним информацијама , прије званичног подношења захтјева за издавање дозволе , СВИ подносиоци захтјева имају могућност претходних консултација са запосленицима ФЕРК - а.

Поред могућности претходних консултација , да би непотпуност документације свели на најмању могућу мјеру и убрзали поступак издавања дозволе, дајемо и неколико напомена за подносиоце захтјева :

  • Обрасци захтјева се потписују и овјеравају а свака страница обрасца парафира .
  • Обрасци и сва документација достављају се и у електронском облику .
  • Приликом подношења захтјева плаћа се једнократна накнада за обраду захтјева.
  • Сви документи који се прилажу уз захтјев достављају се у оригиналу или овјереној копији , и не смију бити старији од 60 дана .
  • Рјешења и дозволе издате од других органа , достављају се са клаузулом правоснажности .
  • Техничко-енергетски параметри из уговора о концесији, издатих дозвола (околинска дозвола, урбанистичка сагласност, грађевинска и употребна дозвола) и електроенергетских сагласности требају бити усаглашени.
Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе