О ФЕРК-у

Регулаторна комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине је основана Законом о електричној енергији („Службене новине Федерације БиХ“ број 41/02, 24/05, 38/05, 83/11), те иста ступањем на снагу Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ, број 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 и 61/22) наставља с радом и мијења име у  Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине. Регулаторна комисија је специјализована, самостална, независна и непрофитна организација у Федерацији Босне и Херцеговине.

Надлежности Регулаторне комисије су:

1)      надзор и регулисање односа између производње, дистрибуције, снабдијевања и купаца електричне енергије, укључујући и трговце електричном енергијом, у складу са Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине и проведбеним акима ФЕРК-а,

2)      надзор тржишта електричне енергије,

3)      доношење методологије и критерија за утврђивање тарифних ставова за неквалификоване купце, провођење усвојене методологије и вршење надзора над примјеном тарифних ставова за неквалификоване купце, као и доношење методологије и критерија за утврђивање цијена услуге јавног снабдјевача, времена трајања услуге јавног снабдјевача и вршење надзора над примјеном цијене услуге јавног снабдјевача,

4)      доношење методологије и утврђивање тарифних ставова, рокова и услова за кориштење дистрибутивних система. Тарифни ставови треба да омогуће неопходна улагања у дистрибутивну мрежу, која се треба извести на начин којим ће се осигурати одрживост и развитак мреже,

5)      утврђивање тарифних ставова за неквалификоване купце,

6)      утврђивање цијена услуге јавног снабдјевача до потпуног отварања тржишта електричне енергије или давање сагласности на цијене услуге јавног снабдјевача након потпуног отварања тржишта електричне енергије,

7)      доношење методологије за утврђивање накнаде, рокова и услова за прикључак на дистрибутивну мрежу,

8)      давање сагласности на износ накнада за прикључак на дистрибутивну мрежу,

9)      издавање, обнова, пренос или одузимање дозвола за производњу, дистрибуцију, снабдијевање, трговину електричне енергије и оператора за обновљиве изворе енергије и когенерације,

10)  издавање претходне сагласности за изградњу директних далековода у складу са проведбеним актом,

11)  доношење Општих услова за испоруку електричне енергије и Мрежних правила дистрибуције,

12)  доношење методологије о начину утврђивања гарантованих откупних цијена електричне енергије из постојења која користе обновљиве изворе и когенерацију,

13)  утврђивање референтне цијене електричне енергије за постројења, која користе обновљиве изворе и когенерацију,

14)  доношење методологије за утврђивање трошка угља,  који се користи за производњу електричне енергије до потпуне дерегулације производње,

15)  утврђивање трошка угља за термоелектране у складу са прописаном методологијом за утврђивање цијене угља који се користи за производњу електричне енергије до потпуне дерегулације производње,

16)  прописује процедуру и критерије за одабир Резервног снабдјевача, укључујући и вријеме трајања услуге Резервног снабдјевача, те врши надзор над примјеном цијене услуге Резервног снабдјевача,

17)  покретање поступка за издавање прекршајних налога у складу са казненим одредбама закона,

18)  доношење методологије за утврђивање количина и цијене за обрачун електричне енергије по основу неовлаштене потрошње,

19)  провођење арбитраже како је утврђено у члановима 39. и 40. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине остале надлежности прописане Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине

Такође, ступањем на снагу Закона о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације (у даљњем тексту: Закон о кориштењу ОИЕиЕК) од 19.09.2013. године ("Службене новине Федерације БиХ", број 70/13 и 05/14), ФЕРК је добио низ нових надлежности:

1)            доношење методологије за утврђивање референтне цијене електричне енергије и на основу исте утврђивање референтне цијене електричне енергије;

2)            регулисање и надзор рад Оператора за ОИЕиЕК;

3)            одобравање Правилника о поступку подношења захтјева за издавање гаранције поријекла на приједлог Оператора за ОИЕиЕК;

4)            издавање Рјешења о стиецању статуса квалификованих произвођача;

5)            доношење Правилника о обавезном учешћу и преузимању електричне енергије произведене из ОИЕ, и на основу тога утврђивање обавезног учешћа за све снабдјеваче;

6)            доношење методологије утврђивања гарантованих цијена електричне енергије за различите технологије, које привилеговани произвођачи користе за производњу електричне енергије, као и критерија за њихову промјену, и на основу тога израчун приједлога гарантованих цијена електричне енергије;

7)            доношење правилника за микропостројења ОИЕ који садржи скраћене процедуре, којим су дефинисани поступци код изградње, услови прикључења на дистрибутивну мрежу, начин мјерења и обрачуна произведене електричне енергије;

8)            давање сагласности на правилник за утврђивање методологије за расподјелу трошкова балансирања за привилеговане и квалификоване произвођаче као и учешћа који ће се плаћати средствима из накнада прикупљених за стимулисање, а на приједлог Оператора за ОИЕиЕК;

9)            информирање јавности о стимулативним мјерама за ОИЕиЕК.

 

Осим наведених закона из електроенергетског сектора, 10.07.2014. године ступио је на снагу и Закон о нафтним дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 52/14), који прописује надлежности ФЕРК-а у оквиру сектора нафтне привреде:

1)            регулисање енергетских дјелатности :  производња нафтних деривата, велепродаја нафтних дериватима осим ЛПГ-а, транспорт нафтних деривата друмским или жељезничким прометом,  малопродаја нафтних дериватима,  складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а и  трговање ЛПГ-ем;

2)            надзор и регулисање односа између увозника, трговаца на велико, трговаца на мало, транспортера и купаца нафтних деривата у складу са законом и проведбеним актима Регулаторне комисије;

3)            издавање или одузимање Лиценци за обављање енергетских дјелатности;

4)            доношење методологије за израчуна трошкова извођења мониторинга квалутета горива и утврђивање износа трошка на основу истог;

5)            осигурање недискриминације, ефикасне конкуренције и ефикасног функционирања тржишта нафтних деривата, обраћајући посебну пажњу на сигурност снабдијевања нафтним дериватима;

6)            осигурање транспарентних и једнакоправних односа између свих учесника на тржишту у складу са политикоми и реформи нафтног сектора;

7)            заштита права учесника у нафтном сектору (увозника, трговаца на велико, трговаца на мало, транспортера и купаца нафтних деривата) преко усаглашавања њихових интереса;

8)            успостава услова за конкурентност на тржишту нафтних деривата.

 

 

Како до нас:

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе